Menu Close

วิธีการใช้งาน

เลื่อนตำแหน่ง

Home is where the heart is..

News

Some news this fine day!

Contact

Get in touch, or swing by for a cup of coffee.

About

Who we are and what we do.

 

เมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก จะเข้าสู่โหมดสอนการใช้งาน และการใช้เครื่องมือต่างๆ ในแอปฯ โดยทุกครั้งที่ใช้งานวัตถุจะอยู่ตรงกลางจอเสมอ

ใช้ 1 นิ้วปาดซ้าย – ขวา เพื่อหมุนวัตถุ

ใช้ 2 นิ้ว กาง – หุบ เพื่อย่อ – ขยาย วัตถุ

กดที่ปุ่มเพิ่มวัตถุ เพื่อเพิ่มวัตถุ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกวัตถุได้ 1 – 5 วัตถุ เพื่อวางในพื้นที่

กดที่ปุ่ม เพื่อเริ่มวางวัตถุใหม่อีกครั้ง ในโหมดนี้วัตถุจะไม่ถูกลบไป และเริ่มวางวัตถุใหม่

นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถลบวัตถุที่ไม่ต้องออกได้ด้วยการกดที่ปุ่ม เพื่อลบ

เมื่อผู้ใช้ต้องการแก้ไขวัตถุให้กดที่วัตถุที่ต้องการแก้ไข 1 ครั้ง เพื่อทำการแก้ไข ที่มีทั้งการเปลี่ยนวัตถุ การลบวัตถุเมื่อไม่ต้องการ  และการวางวัตถุเมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้ว

กดที่ปุ่ม เพื่อทำเปลี่ยนวัตถุ

การลบสามารถกดที่ปุ่ม  เพื่อทำการลบ

กดที่ปุ่ม เพื่อวางวัตถุ