Menu Close

ในแอปพลิเคชัน Replace จะไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้งานเลย มีเพียงการนับจำนวนการเข้าใจงานในวัตถุนั้น ๆ เมื่อผู้ใช้งานเลือก Augmented Reality นั้น ๆ ขอให้ผู้ใช้งานมีความสุขกับการใช้งานแอปพลิเคชัน Replace

Replace ไม่มีระบบสมาชิกในปัจจุบัน ปี 2021